پنجشنبه 27 تیر 1398
رکورد جدید نیروگاه BOT فارس در تعمیرات اساسی
رکورد جدید نیروگاه BOT فارس در تعمیرات اساسی
1396/09/20

تعمیرات اساسی واحد پنج نیروگاه BOT فارس (حافظ)