جمعه 01 شهریور 1398

نیروگاه هرمز

نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز واقع در استان هرمزگان- شهر بندری بندرعباس - منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شامل 1 واحد گازی و 1 واحد بخار (یک بلوک سیکل ترکیبی) از نوع توربین V94.2 جمعا به ظرفیت 160 مگاوات می باشد.