یکشنبه 05 اسفند 1397

نیروگاه سيكل تركيبي آبادان با چهار واحد گازی به ظرفیت اسمی هر واحد 123/4 و دو واحد بخار 160 مگاواتي در مجموع 813/6 مگاوات برق تولید می کند. این نیروگاه در کیلومتر هشت جاده آبادان- ماهشهر واقع است. خروجی واحدهای گازی نیروگاه بر روی پست 230KV قرار دارد که عموما مصرف استان را تامین می کند و خروجی واحدهای بخار که بر روی پست 400KV قراردارد، عمدتا به خارج از استان منتقل می شود. این نیروگاه دارای سیستم خود راه انداز “Black Start” می باشد.

خدمت مرتبط