جمعه 30 فروردین 1398

0-(3).jpg تجارب حاصل از بهره برداری نيروگاه های مختلف، بکارگیری نيروی انسانی کارآزموده و فرهنگ سازمانی، اجرای کارها بر اساس متد و روشی که دستيابی به حداکثر آمادگی، راندمان و قابليت اطمينان را تضمین کند، ماموریت اصلی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا می باشد. در متدولوژی به برخي از فاکتورهاي پايه ای همچون: محل استقرار نيروگاه و نوع بهره برداری آن درطی طول عمرش اشاره نشده است که پس از عقد قرارداد اين موارد بدون هيچگونه مشکلی در متدولوژی بهره برداری و نگهداری نيروگاه لحاظ و تعريف می شود.

سهم بازار

راه اندازی 26051 مگاوات ظرفیت نامی نصب شده کشور
33 %
سهم تولید شرکت از کل انرژی تولید شده در بار پیک 1397
20 %
سهم شرکت از بهره برداری ظرفیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ
30 %
سهم شرکت از بهره برداری ظرفیت کل کشور
16/6 %