چهارشنبه 24 مهر 1398
تعمیرات اساسی واحد 1 گازي نیروگاه پره سر
تعمیرات اساسی واحد 1 گازي نیروگاه پره سر
1396/11/08

تعمیرات اساسی واحد1 گازي نیروگاه پره سر در مدت زمان بیست روز و نیم انجام و در تاریخ 14 مهر ماه با شبکه سراسری سنکرون شد.